راهنمای مراجعین

گردش کار صدور پروانه ساختماني

 

مراحل بازديد و وظيفه مامور بازديد

 

مدارک مورد نیاز جهت  تشکیل پرونده پروانه ساختمانی

 

اطلاعات پایه شهرسازي

 

انواع  پروانه هاي صادره توسط شهرداري

 

مدارك مورد نياز جهت تغيير كاربري