قوانین و مقررات شهرداریها

لزوم آشنايي شهروندان عزيز با قوانين حقوقي مربوط به شهرداريها ما را بر آن داشت تا در هر هفته يكي از قوانين مهم حقوقي مرتبط با امور شهري و شهروندي را به اطلاع شما بازديدكنندگان محترم برسانيم.

 ماده 101 قانون شهرداريها مصوب 1390

كليه اراضي حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي كه در اثر تفكيك و افراز و صدور سند مالكيت ايجاد مي شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن هيچ وجهي به صاحب ملك پرداخت نخواهد كرد.

 ماده 107

توهين به شهردار و معاون و روساي ادارات شهرداري در حين انجام وظيفه يا به سبب آن در حكم توهين به مستخدمين رسمي دولت بوده و مرتكب به مجازات هاي مقرر در قانون كيفر عمومي محكوم خواهد شد.